1. W ofercie #makethemscared obowiązuje regulamin Domu Strachu Haunted.
  2. Aby skorzystać z oferty #makethemscared wymagamy podpisania klauzuli poufności.
  3. Uczestnik oferty jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas spektaklu dla bezpieczeństwa swojego, innych aktorów i uczestników spektaklu.
  4. Uczestnik oferty #makethemscared jest odpowiedzialny za powierzony mu strój, sprzęt i elementy wystroju.
  5. Uczestnik oferty #makethemscared ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku zniszczenia stroju, sprzętu, elementów wystroju lub jakiekolwiek własności Domu Strachu Haunted.
  6. Uczestnik oferty #makethemscared jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych przedstawionych podczas szkolenia i regulaminu Domu Strachu Haunted.
  7. Uczestnik oferty #makethemscared odpowiada prawnie i finansowo za szkody wyrządzone przez uczestników spektaklu.
  8. Obiekt jest monitorowany całodobowo. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zdjęć oraz nagrań z wizerunkami uczestników, z wyjątkiem osób, które nie wyrażą zgody przed spektaklem.
  9. Uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.